Algemene Voorwaarden van Metech Rentals

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
a. “Metech Rentals” is onderdeel van Metech Sweepers & Scrubbers b.v., gevestigd op De Landweer 2 in Barneveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 812 00 889.
b. “Klant” verwijst naar de persoon, het bedrijf of de entiteit die een overeenkomst aangaat voor de huur van veeg- en schrobmachines van Metech Rentals.
c. “Apparatuur” verwijst naar de veeg- en schrobmachines die door Metech Rentals worden verhuurd aan de Klant, inclusief eventuele accessoires en bijbehorende apparatuur.

2. Huurovereenkomst
2.1 Door het huren van Apparatuur van Metech Rentals stemt de Klant in met deze Algemene Voorwaarden.
2.2 De huurovereenkomst wordt van kracht op de datum van levering van de Apparatuur en eindigt op de overeengekomen einddatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Levering en Teruglevering
3.1 Metech Rentals zal zich inspannen om de Apparatuur op de overeengekomen datum en locatie te leveren. De Klant is verantwoordelijk voor de ontvangst en inspectie van de Apparatuur bij levering.
3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de Apparatuur op de overeengekomen datum en locatie in dezelfde staat als bij levering, normale slijtage en redelijke gebruikssporen uitgezonderd.

4. Huurprijs en Betaling
4.1 De Klant gaat akkoord met het betalen van de huurprijs zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] dagen na factuurdatum.
4.2 Bij te late betaling is de Klant rente verschuldigd over het openstaande bedrag, conform de wettelijke rentevoet.

5. Gebruik van de Apparatuur
5.1 De Klant zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met de bijgeleverde instructies en toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2 De Klant is verantwoordelijk voor alle schade aan de Apparatuur die ontstaat tijdens de huurperiode, behalve normale slijtage.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Metech Rentals is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de Apparatuur, behalve voor zover dit wettelijk is toegestaan.
6.2 De Klant vrijwaart Metech Rentals van alle aanspraken, schade, kosten en aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de Apparatuur.

7. Beëindiging
7.1 Metech Rentals kan de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigen in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Barneveld.

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
9.1 Metech Rentals behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na kennisgeving aan de Klant.